Ընտանիքի սոցիոլոգիան սոցիոլոգիական գիտելիքի ոլորտ է, որի առարկան ամունական-ընտանեկան հարաբերությունների ձևավորումը, զարգացումը և գործառնությունն է կոնկրետ մշակութային և սոցիալ-տնտեսական պայմաններում: Ընտանիքը  սոցիոլոգիական համատեքստում դիտարկվում է որպես սոցիալական ինստիտուտ և  միևնույն ժամանակ փոքր սոցիալական խումբ: 
     Ընտանիքը որպես սոցիալական ինստիտուտ ուսումնասիրվում է հետևյալ սոցիալական ֆենոմենների և կատեգորիաների հետ.
1.Ընտանեկան վարքի նմուշներ
2.Սոցիալական դերերը ընտանիքում
3. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նորմերը ընտանիքում
4. Սանկցաիաները Ընտանիքում
5.Ընտանիքը այս կամ այն մշակութային կոնտեքստում
 
Մյուս կողմից էլ ընտանիքը իր մեջ կրում է մի շարք պրոբլեմներ, որոնք լայնորեն ուսումնասիրվում են սոցիոլոգիայի շրջանակներում: Նշենք դրանցից մի քանիսը.
1. Ամուսնության պարտնյորի ընտրությունը
2. Երեխաների ծննդի հետ կապված հիմնախնդիրները
3.Ընտանեկան կոնֆլիկտների մոտիվները և պատճառները
4.Ընտանկան գործառույթների իրականացումը
5. Ծնողների և  որդիների միջև փոխհարաբերությունները
 
Եթե  ընտանիքը դիտարկում ենք որպես փոքր սոցիալական խումբ, ապա  այս դեպքում լայնորեն կիրառում ենք սոցիալական հոգեբանության մեթոդաբանությունը և տերմինաբանությունը: 
1. Ընտանիքի խմաբյին դինամիկ գործընթացները